Official Residence TOP
Official Residence Archives
Prime Ministers in history


 


 31st
Keisuke Okada
(1934-1936)
 32nd
Koki Hirota
(1936-1937)
 33rd
Senjuro Hayashi
(1937-1937)
 34th
Fumimaro Konoe
(1937-1939)
 35th
Kiichiro Hiranuma
(1939-1939)
 36th
Nobuyuki Abe
(1939-1940)
 37th
Mitsumasa Yonai
(1940-1940)
 38th
Fumimaro Konoe
(1940-1941)
 39th
Fumimaro Konoe
(1941-1941)
 40th
Hideki Tojo
(1941-1944)
 41st
Kuniaki Koiso
(1944-1945)
 42nd
Kantaro Suzuki
(1945-1945)
 43rd
Prince
Naruhiko Higashikuni

(1945-1945)
 44th
Kijuro Shidehara
(1945-1946)
 45th
Shigeru Yoshida
(1946-1947)
 46th
Tetsu Katayama
(1947-1948)
 47th
Hitoshi Ashida
(1948-1948)
 48th
Shigeru Yoshida
(1948-1949)
 49th
Shigeru Yoshida
(1949-1952)
 50th
Shigeru Yoshida
(1952-1953)
 51st
Shigeru Yoshida
(1953-1954)
 52nd
Ichiro Hatoyama
(1954-1955)
 53rd
Ichiro Hatoyama
(1955-1955)
 54th
Ichiro Hatoyama
(1955-1956)
 55th
Tanzan Ishibashi
(1956-1957)
 56th
Nobusuke Kishi
(1957-1958)
 57th
Nobusuke Kishi
(1958-1960)
 58th
Hayato Ikeda
(1960-1960)
 59th
Hayato Ikeda
(1960-1963)
 60th
Hayato Ikeda
(1963-1964)
Back Next